ویدئو معرفی نسخه شرکتی فرامحاسب در 5 دقیقه

لیست قیمت شرکتی پیشرفته

https://faramohaseb.com/wp-content/uploads/2021/07/quality.png

نسخه 201

15.900.000تومان

امکانات

 • بازرگانی سطح 1
 • بازرگانی سطح 2
 • بازرگانی پیشرفته
 • بازرگانی حرفه ای
 • عملیات حسابداری
 • مالی تکمیلی
 • مالی شرکتی
 • امکانات جامع
 • امکانات حرفه ای
پرفروش
https://faramohaseb.com/wp-content/uploads/2021/07/quality.png

نسخه 202

19.900.000تومان

امکانات

 • بازرگانی سطح 1
 • بازرگانی سطح 2
 • بازرگانی پیشرفته
 • بازرگانی حرفه ای
 • عملیات حسابداری
 • مالی تکمیلی
 • مالی شرکتی
 • امکانات جامع
 • امکانات حرفه ای
https://faramohaseb.com/wp-content/uploads/2021/07/quality.png

نسخه 203

27.900.000تومان

امکانات

 • بازرگانی سطح 1
 • بازرگانی سطح 2
 • بازرگانی پیشرفته
 • بازرگانی حرفه ای
 • عملیات حسابداری
 • مالی تکمیلی
 • مالی شرکتی
 • امکانات جامع
 • امکانات حرفه ای
https://faramohaseb.com/wp-content/uploads/2021/07/quality.png

نسخه 204

35.900.000تومان

امکانات

 • بازرگانی سطح 1
 • بازرگانی سطح 2
 • بازرگانی پیشرفته
 • بازرگانی حرفه ای
 • عملیات حسابداری
 • مالی تکمیلی
 • مالی شرکتی
 • امکانات جامع
 • امکانات حرفه ای

شرح امکانات

تعريـف اشـخاص- تعريـف کالا- تعريـف بانـک شرکت- تعريـف واحـد-  تعریف بانک اشخاص – تعريـف درآمـد و هزينـه- چـک پرداختـي اول دوره- چـک دريافتـي اول دوره- تعريـف کاربـران- تعیین سطوح ساده دسترسی کاربران ( انتخاب فرم های در درسترس کاربر) – کالاي اول دوره- فاکتـور فـروش- برگشـت از فـروش- فاکتـور خريـد- برگشـت از خريـد- دريافـت- پرداخـت- چـک دريافتـي- چـک پرداختـي -فهرسـت دريافـت- فهرسـت پرداخـت- فهرسـت فاکتورهـا- پيـش فاکتـور- سـند افتتاحيـه- گـردش حسـاب – مانــده حســاب- کاردکــس تعدادی کالا- مانــده کالا- شــيفت کاري- تنظيمــات- ماشــين حســاب- دفترچــه تلفــن- دفترچــه يادداشــت- بازگردانــي پشــتيبان- تنظيــم پوســته- دسترســی ســریع فــرم- پشــتيباني- بروزرســانی- شــرح اســتاندارد- رویدادهــا- مالیــات بــر ارزش افــزوده- کاردکــس ریالــی- چــاپ اقــلام فاکتــور- ریــز گــردش حســاب- فاکتــور خدمــات- تســویه نقــدی اتومــات- نمایــش اطلاعــات مشـتری در فاکتـور- حداقـل موجـودی کالا- کرایـه حمـل- تعریـف کاربـران- تخفیـف درصدی و مبلغی در کل فاکتور – تخفیف درصدی و مبلغی در سطر فاکتور- خروجـی اکسـل- خروجـی گزارشـات فصلـی- لیست قیمت ساده

تعريــف نامحدود انبــار- تعريــف نامحدود صنــدوق- تعیین ســطوح پیشرفته دسترســی کاربران (دسترسی ویرایش تخفیف ، شماره ، تاریخ ، ویرایش مشتری پیش فرض ، نمایش قیمت خرید و سود در فاکتور به کاربر ) – انتقــال حســاب- حوالــه انبــار- فاکتــور ســفارش خريــد- ســود لحظـه اي کالا (نمایش ریز قیمت تمام شده و سود به صورت ناخالص و خالص با احتساب کرایه و تخفیفات خرید و فروش )- ليسـت ورود کالا- ليسـت خـروج کالا- گزارشات پیشرفته کالا (تجمیعی ، گروهی ، خالص با مرجوعی) – گزارشـات نمـوداري درآمد ها ، هزینه ها ، فروش و سود- گـزارش سـريال کالا- گزارشـات آمـاری (نمایش کالا های پر فروش ، کالاهای با بیشترین سود ، نمایش مشتری ها با ترتیب بیشترین خرید و سود)- تعريـف دسـته چـک- دفترچـه اقسـاط- کنتـرل شـماره چـک- کالای دو واحـدی – واحد ثابت و متغیر کالا- کالاهـای بارکـدی – امکان چند بارکدی یک کالا- لیسـت سـیاه مشـتریان- طراحـی فـرم چـاپ- تسـویه اتومـات و اتصـال بـه دستگاه کارتخـوان- نحـوه محاسـبه قیمـت تمـام شـده (خالص یا ناخالص)- بارکـد وزنـی – گزارش وقایع کاربران- تخفیــف شــرطی- آلارم تاریــخ سررســید فاکتور- ثبــت راننــده- ثبــت حــق العمــلکار- تخفیــف گروهــی- چــاپ اتیکــت- محاسبه مجدد قیمت تمام شده فاکتور ها- انبارگردانی- سریال بازه ای- لیست قیمت پیشرفته – چــاپ چــک-راس گیری چک – حذف گروهی فاکتورها – حواله مصرف – فهرست حواله مصرف – تراز نامه – صورت سود و زیان

سیستم بازاریابی – سطوح قیمتی کالا تا 8 سطح ، سطوح تخفیف کالا تا 8 سطح – گــزارش پیشرفته فاکتــور- چــاپ بارکــد- خدمــات گارانتــي- تعريــف شــرايط گارانتــي- تعريـف شـعبه- طبقـه بنـدی گـروه کالا تـا ۵ سطر- ارتبــاط بــا تــرازو

انتقــال از اکســل- پیامــک رســان- حقوق دستمزد فروشگاهی ( ثبــت ورود و خــروج- فیــش حقوقــی- لیســت فیش حقوقی) – ارسال خودکار پیامک در فاکتور و دریافت – برگشت حواله مصرف – تخفیف پلکانی – فروش پلکانی – گروه بندی 5 سطح کالا

کدهـاي حسـابداری – سند اختتامیه – دفتر کل ، معین و تفصیلی – تراز آزمایشی (2،4و6 ستونی) – نمایش دفاتر قانونی

سند حسابداری دستی – فهرست اسناد – جستجو در جزئیات اسناد – بایگانی ضمایم اسناد – حذف گروهی اسناد – کپی سند – تجمیع سند های حسابداری بصورت روزانه هفتگی و ماهانه – حواله مصرف – برگشت حواله مصرف

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺪﯾﻨﮓ ﺷﻨﺎور – گزارشات پیشرفته مالی – کاربرگ – نمایش دفاتر قانونی – تجمیع سندهای حسابداری بصورت هفتگی و ماهانه

رسید انبار – حواله خروج – برگشت رسید انبار – برگشت حواله خروج – گزارشات جامع مالی

سیستم حقوق دستمزد شرکتی – ایجاد دو شرکت – سه کلاینت شبکه – سیستم چند ارزی – دارایی ثابت – یک کاربر شبکه – امکان ایجاد یک شرکت