مرکز دانلود

فایل های دانلود

_

بروزرسانی نرم افزار

جهت بروزرسانی نرم افزار فرامحاسب به آخرین ورژن از این فایل استفاده نمایید

نرم افزار پشتیبانی

جهت استفاده از پشتیبانی آنلاین از این فایل استفاده نمایید

نصب نرم افزار

برای دنلود فایل نصب نرم افزار فرامحاسب از این فایل استفاده کنید

SQL Server 2000

فایل نصب پایگاه داده 2000

SQL Server 2014 32bit

دانلود نسخه نصب پایگاه داده 2014 نسخه 32 بیتی

SQL Server 2014 64bit

دانلود نسخه نصب پایگاه داده 2014 نسخه 64 بیتی

SQL Server SP4

جهت افزودن امکان شبکه به نرم افزار sql server از این فایل استفاده نمایید