فروشگاه

 • پخش مویرگی ۴.۵

  0 out of 5

  سیستم پیمانکاری فرامحاسب :

  مناسب جهت شرکت های پیمانکاری می باشد

  امکانات کلی سیستم پیمانکاری :

  مکانات کلی نرم افزار شامل حسابداری ، خرید ، خدمات ، دریافت ، پرداخت ، عملیات چک و بانک ، انبارداری ، پیامک رسان و مالیات بر ارزش افزوده می باشد

  790 هزار تومان
 • پخش مویرگی ۷.۵

  0 out of 5

  سیستم پخش مویرگی فرامحاسب :

  مناسب جهت عمده فروشان و توزیع کنند گان کالا می باشد

  امکانات کلی سیستم پخش مویرگی :

  مکانات کلی نرم افزار شامل حسابداری ، خرید ، فروش ، خدمات ، دریافت ، پرداخت ، عملیات چک و بانک ، بازاریابی ، انبارداری ، پیامک رسان ، بارکدخوان و مالیات بر ارزش افزوده می باشد

  1,200 هزار تومان
 • پیمانکاری ۳٫۵

  0 out of 5

  سیستم پیمانکاری فرامحاسب :

  مناسب جهت شرکت های پیمانکاری می باشد

  امکانات کلی سیستم پیمانکاری :

  مکانات کلی نرم افزار شامل حسابداری ، خرید ، خدمات ، دریافت ، پرداخت ، عملیات چک و بانک ، انبارداری ، پیامک رسان و مالیات بر ارزش افزوده می باشد

  690 هزار تومان
 • پیمانکاری ۴٫۵

  0 out of 5

  سیستم پیمانکاری فرامحاسب :

  مناسب جهت شرکت های پیمانکاری می باشد

  امکانات کلی سیستم پیمانکاری :

  مکانات کلی نرم افزار شامل حسابداری ، خرید ، خدمات ، دریافت ، پرداخت ، عملیات چک و بانک ، انبارداری ، پیامک رسان و مالیات بر ارزش افزوده می باشد

  790 هزار تومان
 • پیمانکاری ۵٫۵

  0 out of 5

  سیستم پیمانکاری فرامحاسب :

  مناسب جهت شرکت های پیمانکاری می باشد

  امکانات کلی سیستم پیمانکاری :

  مکانات کلی نرم افزار شامل حسابداری ، خرید ، خدمات ، دریافت ، پرداخت ، عملیات چک و بانک ، انبارداری ، پیامک رسان و مالیات بر ارزش افزوده می باشد

  890 هزار تومان
 • تولیدی ۵٫۵

  0 out of 5

  سیستم تولیدی فرامحاسب :

  مناسب جهت تولیدکنندگان کالا می باشد

  امکانات کلی سیستم تولیدی :

  امکانات کلی نرم افزار شامل حسابداری ، خرید ، تولید ، فروش ، خدمات ، دریافت ، پرداخت ، عملیات چک و بانک ، بازاریابی ، انبارداری ، پیامک رسان و مالیات بر ارزش افزوده می باشد

  890 هزار تومان
 • تولیدی ۶٫۵

  0 out of 5

  سیستم تولیدی فرامحاسب :

  مناسب جهت تولیدکنندگان کالا می باشد

  امکانات کلی سیستم تولیدی :

  امکانات کلی نرم افزار شامل حسابداری ، خرید ، تولید ، فروش ، خدمات ، دریافت ، پرداخت ، عملیات چک و بانک ، بازاریابی ، انبارداری ، پیامک رسان و مالیات بر ارزش افزوده می باشد

  990 هزار تومان
 • شرکتی ۳٫۵

  0 out of 5

  نرم افزار حسابداری شرکتی فرامحاسب مناسب جهت استفاده در شرکت های بازرگانی و شرکت های ارائه کننده خدمات.

  امکانات کلی نرم افزار حسابداری شرکتی شامل حسابداری ، خرید ، فروش ، خدمات ، دریافت ، پرداخت ، عملیات چک و بانک ، بازاریابی ، انبارداری ، پیامک رسان ، بارکدخوان و مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

  690 هزار تومان
 • شرکتی ۴٫۵

  0 out of 5

  نرم افزار حسابداری شرکتی فرامحاسب مناسب جهت استفاده در شرکت های بازرگانی و شرکت های ارائه کننده خدمات.

  امکانات کلی نرم افزار حسابداری شرکتی شامل حسابداری ، خرید ، فروش ، خدمات ، دریافت ، پرداخت ، عملیات چک و بانک ، بازاریابی ، انبارداری ، پیامک رسان ، بارکدخوان و مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

  790 هزار تومان
 • فروشگاهی ۱٫۱۵

  0 out of 5

  سیستم فروشگاهی فرامحاسب :

  مناسب جهت فروشگاه های فروش کالا و فروشگاه های ارائه خدمات می باشد.

  امکانات کلی سیستم فروشگاهی :

  مکانات کلی نرم افزار شامل حسابداری ، خرید ، فروش ، خدمات ، دریافت ، پرداخت ، عملیات چک و بانک ، بازاریابی ، انبارداری ، پیامک رسان ، بارکدخوان و مالیات بر ارزش افزوده می باشد

  230 هزار تومان
 • فروشگاهی ۱٫۵

  0 out of 5

  سیستم فروشگاهی فرامحاسب :

  مناسب جهت فروشگاه های فروش کالا و فروشگاه های ارائه خدمات می باشد.

  امکانات کلی سیستم فروشگاهی :

  مکانات کلی نرم افزار شامل حسابداری ، خرید ، فروش ، خدمات ، دریافت ، پرداخت ، عملیات چک و بانک ، بازاریابی ، انبارداری ، پیامک رسان ، بارکدخوان و مالیات بر ارزش افزوده می باشد

  220 هزار تومان
 • فروشگاهی ۲

  0 out of 5

  سیستم فروشگاهی فرامحاسب :

  مناسب جهت فروشگاه های فروش کالا و فروشگاه های ارائه خدمات می باشد.

  امکانات کلی سیستم فروشگاهی :

  مکانات کلی نرم افزار شامل حسابداری ، خرید ، فروش ، خدمات ، دریافت ، پرداخت ، عملیات چک و بانک ، بازاریابی ، انبارداری ، پیامک رسان ، بارکدخوان و مالیات بر ارزش افزوده می باشد

  430 هزار تومان