نسخه ۱.۱۵230 هزار تومان

سفارش و خرید
تعریف اشخاص  
تعریف اشخاص و اشتراک ها  
تعریف غذا  
تعریف بانک شرکت  
تعریف صندوق  
تعریف واحد اندازه گیری  
تعریف بانک اشخاص  
تعریف هزینه ها  
فاکتور فروش  
برگشت از فروش  
فاکتور خرید  
برگشت از خرید  
تخفیف کلی فروش  
دریافت  
چک های دریافتی  
پرداخت  
چک های پرداختی  
انتقال حساب  
گردش حساب معمولی  
مانده حساب  
صورت حساب سود و زیان  
کاردکس تعدادی  
مانده کالا  
ماشین حساب  
رتبه بندی مشتریان  
ارسال گزارشات فصلی دارایی  
تعریف کاربران  
محدودیت دسترسی کاربران  
تعریف چک های دریافتی اول دوره  
تعریف چک های پرداختی اول دوره  
پیش فاکتور  
تخفیف سطری فروش  
راس گیری چک  
گردش ریز حساب  
کاردکس ریالی  
دفترچه یادداشت  
تعریف دسته چک  
چاپ روی چک  
ثبت حق سرویس  
ثبت شماره میز  
تعریف و ثبت پیک  
کالر آیدی  
تعریف نامحدود انبار  
تعریف کد های حسابداری  
مالیات بر ارزش افزوده  
گزارشات نموداری  
لیست ورود کالا  
لیست خروج کالا  
ثبت ورود و خروج کارکنان  
ثبت حقوق کارکنان  
طراحی فرم چاپ  
دفترچه اقساط  
تنظیم پوسته گرافیکی  
حواله بین انبار  
حد اعتباری اشخاص  
کالاهای زیر حد سفارش  
سیستم پیامک رسان  
حساب های شناور  
سند حسابداری عمومی  
سند افتتاحیه  
سند اختتامیه  
دفاتر حسابداری  
تراز آزمایشی  
کاربرگ  
ترازنامه  
تولید مستقیم در فاکتورها  
سیستم بازاریابی  
قیمت ثابت و پلکانی کالا  
تخفیف ثابت و پلکانی کالا  
سطوح قیمتی کالا (هشت سطح)  
ثبت ضمایم نامحدود دریافت و پرداخت  
امکان اتصال با دستگاه های پوز بانکی  
نمایش کالاهای تاریخ مصرف گذشته  

نسخه ۱.۵330 هزار تومان

سفارش و خرید
تعریف اشخاص  
تعریف اشخاص و اشتراک ها  
تعریف غذا  
تعریف بانک شرکت  
تعریف صندوق  
تعریف واحد اندازه گیری  
تعریف بانک اشخاص  
تعریف هزینه ها  
فاکتور فروش  
برگشت از فروش  
فاکتور خرید  
برگشت از خرید  
تخفیف کلی فروش  
دریافت  
چک های دریافتی  
پرداخت  
چک های پرداختی  
انتقال حساب  
گردش حساب معمولی  
مانده حساب  
صورت حساب سود و زیان  
کاردکس تعدادی  
مانده کالا  
ماشین حساب  
رتبه بندی مشتریان  
ارسال گزارشات فصلی دارایی  
تعریف کاربران  
محدودیت دسترسی کاربران  
تعریف چک های دریافتی اول دوره  
تعریف چک های پرداختی اول دوره  
پیش فاکتور  
تخفیف سطری فروش  
راس گیری چک  
گردش ریز حساب  
کاردکس ریالی  
دفترچه یادداشت  
تعریف دسته چک  
چاپ روی چک  
ثبت حق سرویس  
ثبت شماره میز  
تعریف و ثبت پیک  
کالر آیدی  
تعریف نامحدود انبار  
تعریف کد های حسابداری  
مالیات بر ارزش افزوده  
گزارشات نموداری  
لیست ورود کالا  
لیست خروج کالا  
ثبت ورود و خروج کارکنان  
ثبت حقوق کارکنان  
طراحی فرم چاپ  
دفترچه اقساط  
تنظیم پوسته گرافیکی  
حواله بین انبار  
حد اعتباری اشخاص  
کالاهای زیر حد سفارش  
سیستم پیامک رسان  
حساب های شناور  
سند حسابداری عمومی  
سند افتتاحیه  
سند اختتامیه  
دفاتر حسابداری  
تراز آزمایشی  
کاربرگ  
ترازنامه  
تولید مستقیم در فاکتورها  
سیستم بازاریابی  
قیمت ثابت و پلکانی کالا  
تخفیف ثابت و پلکانی کالا  
سطوح قیمتی کالا (هشت سطح)  
ثبت ضمایم نامحدود دریافت و پرداخت  
امکان اتصال با دستگاه های پوز بانکی  
نمایش کالاهای تاریخ مصرف گذشته  

نسخه ۲430 هزار تومان

سفارش و خرید
تعریف اشخاص  
تعریف اشخاص و اشتراک ها  
تعریف غذا  
تعریف بانک شرکت  
تعریف صندوق  
تعریف واحد اندازه گیری  
تعریف بانک اشخاص  
تعریف هزینه ها  
فاکتور فروش  
برگشت از فروش  
فاکتور خرید  
برگشت از خرید  
تخفیف کلی فروش  
دریافت  
چک های دریافتی  
پرداخت  
چک های پرداختی  
انتقال حساب  
گردش حساب معمولی  
مانده حساب  
صورت حساب سود و زیان  
کاردکس تعدادی  
مانده کالا  
ماشین حساب  
رتبه بندی مشتریان  
ارسال گزارشات فصلی دارایی  
تعریف کاربران  
محدودیت دسترسی کاربران  
تعریف چک های دریافتی اول دوره  
تعریف چک های پرداختی اول دوره  
پیش فاکتور  
تخفیف سطری فروش  
راس گیری چک  
گردش ریز حساب  
کاردکس ریالی  
دفترچه یادداشت  
تعریف دسته چک  
چاپ روی چک  
ثبت حق سرویس  
ثبت شماره میز  
تعریف و ثبت پیک  
کالر آیدی  
تعریف نامحدود انبار  
تعریف کد های حسابداری  
مالیات بر ارزش افزوده  
گزارشات نموداری  
لیست ورود کالا  
لیست خروج کالا  
ثبت ورود و خروج کارکنان  
ثبت حقوق کارکنان  
طراحی فرم چاپ  
دفترچه اقساط  
تنظیم پوسته گرافیکی  
حواله بین انبار  
حد اعتباری اشخاص  
کالاهای زیر حد سفارش  
سیستم پیامک رسان  
حساب های شناور  
سند حسابداری عمومی  
سند افتتاحیه  
سند اختتامیه  
دفاتر حسابداری  
تراز آزمایشی  
کاربرگ  
ترازنامه  
تولید مستقیم در فاکتورها  
سیستم بازاریابی  
قیمت ثابت و پلکانی کالا  
تخفیف ثابت و پلکانی کالا  
سطوح قیمتی کالا (هشت سطح)  
ثبت ضمایم نامحدود دریافت و پرداخت  
امکان اتصال با دستگاه های پوز بانکی  
نمایش کالاهای تاریخ مصرف گذشته  

نسخه ۲.۵490 هزار تومان

سفارش و خرید
تعریف اشخاص  
تعریف اشخاص و اشتراک ها  
تعریف غذا  
تعریف بانک شرکت  
تعریف صندوق  
تعریف واحد اندازه گیری  
تعریف بانک اشخاص  
تعریف هزینه ها  
فاکتور فروش  
برگشت از فروش  
فاکتور خرید  
برگشت از خرید  
تخفیف کلی فروش  
دریافت  
چک های دریافتی  
پرداخت  
چک های پرداختی  
انتقال حساب  
گردش حساب معمولی  
مانده حساب  
صورت حساب سود و زیان  
کاردکس تعدادی  
مانده کالا  
ماشین حساب  
رتبه بندی مشتریان  
ارسال گزارشات فصلی دارایی  
تعریف کاربران  
محدودیت دسترسی کاربران  
تعریف چک های دریافتی اول دوره  
تعریف چک های پرداختی اول دوره  
پیش فاکتور  
تخفیف سطری فروش  
راس گیری چک  
گردش ریز حساب  
کاردکس ریالی  
دفترچه یادداشت  
تعریف دسته چک  
چاپ روی چک  
ثبت حق سرویس  
ثبت شماره میز  
تعریف و ثبت پیک  
کالر آیدی  
تعریف نامحدود انبار  
تعریف کد های حسابداری  
مالیات بر ارزش افزوده  
گزارشات نموداری  
لیست ورود کالا  
لیست خروج کالا  
ثبت ورود و خروج کارکنان  
ثبت حقوق کارکنان  
طراحی فرم چاپ  
دفترچه اقساط  
تنظیم پوسته گرافیکی  
حواله بین انبار  
حد اعتباری اشخاص  
کالاهای زیر حد سفارش  
سیستم پیامک رسان  
حساب های شناور  
سند حسابداری عمومی  
سند افتتاحیه  
سند اختتامیه  
دفاتر حسابداری  
تراز آزمایشی  
کاربرگ  
ترازنامه  
تولید مستقیم در فاکتورها  
سیستم بازاریابی  
قیمت ثابت و پلکانی کالا  
تخفیف ثابت و پلکانی کالا  
سطوح قیمتی کالا (هشت سطح)  
ثبت ضمایم نامحدود دریافت و پرداخت  
امکان اتصال با دستگاه های پوز بانکی  
نمایش کالاهای تاریخ مصرف گذشته  

نسخه ۴.۵790 هزار تومان

سفارش و خرید
تعریف اشخاص  
تعریف اشخاص و اشتراک ها  
تعریف غذا  
تعریف بانک شرکت  
تعریف صندوق  
تعریف واحد اندازه گیری  
تعریف بانک اشخاص  
تعریف هزینه ها  
فاکتور فروش  
برگشت از فروش  
فاکتور خرید  
برگشت از خرید  
تخفیف کلی فروش  
دریافت  
چک های دریافتی  
پرداخت  
چک های پرداختی  
انتقال حساب  
گردش حساب معمولی  
مانده حساب  
صورت حساب سود و زیان  
کاردکس تعدادی  
مانده کالا  
ماشین حساب  
رتبه بندی مشتریان  
ارسال گزارشات فصلی دارایی  
تعریف کاربران  
محدودیت دسترسی کاربران  
تعریف چک های دریافتی اول دوره  
تعریف چک های پرداختی اول دوره  
پیش فاکتور  
تخفیف سطری فروش  
راس گیری چک  
گردش ریز حساب  
کاردکس ریالی  
دفترچه یادداشت  
تعریف دسته چک  
چاپ روی چک  
ثبت حق سرویس  
ثبت شماره میز  
تعریف و ثبت پیک  
کالر آیدی  
تعریف نامحدود انبار  
تعریف کد های حسابداری  
مالیات بر ارزش افزوده  
گزارشات نموداری  
لیست ورود کالا  
لیست خروج کالا  
ثبت ورود و خروج کارکنان  
ثبت حقوق کارکنان  
طراحی فرم چاپ  
دفترچه اقساط  
تنظیم پوسته گرافیکی  
حواله بین انبار  
حد اعتباری اشخاص  
کالاهای زیر حد سفارش  
سیستم پیامک رسان  
حساب های شناور  
سند حسابداری عمومی  
سند افتتاحیه  
سند اختتامیه  
دفاتر حسابداری  
تراز آزمایشی  
کاربرگ  
ترازنامه  
تولید مستقیم در فاکتورها  
سیستم بازاریابی  
قیمت ثابت و پلکانی کالا  
تخفیف ثابت و پلکانی کالا  
سطوح قیمتی کالا (هشت سطح)  
ثبت ضمایم نامحدود دریافت و پرداخت  
امکان اتصال با دستگاه های پوز بانکی  
نمایش کالاهای تاریخ مصرف گذشته