نسخه ۱.۱۵230 هزار تومان

سفارش و خرید
تعریف اشخاص  
تعریف کالا  
تعريف بانک شرکت  
تعريف صندوق  
تعريف واحدهای اندازه گیری  
بانک اشخاص  
تعريف درآمد و هزينه  
فاکتور فروش  
برگشت از فروش  
فاکتور خريد  
برگشت از خريد  
پیش فاکتور  
تخفیف کلی فاکتور  
دريافت  
چک هاي دريافتي  
پرداخت  
چک هاي پرداختي  
انتقال حساب  
ترازنامه  
سند افتتاحیه  
صورت حساب سود و زیان  
کاردکس تعدادی کالا  
مانده کالا  
ماشین حساب  
رتبه بندی مشتریان  
ارسال گزارشات فصلی دارایی  
تعریف دو واحدی کالا  
تعریف کاربران  
محدودیت دسترسی کاربران  
تعریف چک های دریافتی اول دوره  
تعریف چک های پرداختی اول دوره  
پیش فاکتور  
تخفیف سطری فروش  
راس گیری چک  
گردش ریز حساب  
کاردکس ریالی  
دفترچه یادداشت  
تعریف دسته چک  
چاپ روی چک  
خدمات  
تعریف نامحدود انبار  
تعریف کد های حسابداری  
بارکد خوان  
چاپ بارکد  
مالیات بر ارزش  
گزارشات نموداری  
سود لحظه ای کالا  
لیست ورود کالا  
لیست خروج کالا  
ثبت ورود و خروج کارکنان  
ثبت حقوق  
طراحی فرم چاپ  
دفترچه اقساط  
تنظیم پوسته گرافیکی  
کالای سریالی  
تعریف واحد اندازه گیری متر مربع  
حواله بین انبار  
حد اعتباری اشخاص  
کالاهای زیر حد سفارش  
سیستم پیامک رسان  
حساب های شناور  
سند حسابداری عمومی  
سند اختتامیه  
دفاتر حسابداری  
تراز آزمایشی  
کاربرگ  
گارانتی  
مرکز هزینه  
سیستم بازاریابی  
قیمت ثابت و پلکانی کالا  
تخفیف ثابت و پلکانی کالا  
سطوح قیمتی کالا (هشت سطح)  
بارکد نامحدود کالا  
ثبت ضمایم نامحدود دریافت و پرداخت  
امکان اتصال با دستگاه های پوز بانکی  
نمایش کالاهای تاریخ مصرف گذشته  
تعریف مشتریان اعتباری و نقدی  
تعریف شماره چک  

نسخه ۱.۵330 هزار تومان

سفارش و خرید
تعریف اشخاص  
تعریف کالا  
تعريف بانک شرکت  
تعريف صندوق  
تعريف واحدهای اندازه گیری  
بانک اشخاص  
تعريف درآمد و هزينه  
فاکتور فروش  
برگشت از فروش  
فاکتور خريد  
برگشت از خريد  
پیش فاکتور  
تخفیف کلی فاکتور  
دريافت  
چک هاي دريافتي  
پرداخت  
چک هاي پرداختي  
انتقال حساب  
ترازنامه  
سند افتتاحیه  
صورت حساب سود و زیان  
کاردکس تعدادی کالا  
مانده کالا  
ماشین حساب  
رتبه بندی مشتریان  
ارسال گزارشات فصلی دارایی  
تعریف دو واحدی کالا  
تعریف کاربران  
محدودیت دسترسی کاربران  
تعریف چک های دریافتی اول دوره  
تعریف چک های پرداختی اول دوره  
پیش فاکتور  
تخفیف سطری فروش  
راس گیری چک  
گردش ریز حساب  
کاردکس ریالی  
دفترچه یادداشت  
تعریف دسته چک  
چاپ روی چک  
خدمات  
تعریف نامحدود انبار  
تعریف کد های حسابداری  
بارکد خوان  
چاپ بارکد  
مالیات بر ارزش  
گزارشات نموداری  
سود لحظه ای کالا  
لیست ورود کالا  
لیست خروج کالا  
ثبت ورود و خروج کارکنان  
ثبت حقوق  
طراحی فرم چاپ  
دفترچه اقساط  
تنظیم پوسته گرافیکی  
کالای سریالی  
تعریف واحد اندازه گیری متر مربع  
حواله بین انبار  
حد اعتباری اشخاص  
کالاهای زیر حد سفارش  
سیستم پیامک رسان  
حساب های شناور  
سند حسابداری عمومی  
سند اختتامیه  
دفاتر حسابداری  
تراز آزمایشی  
کاربرگ  
گارانتی  
مرکز هزینه  
سیستم بازاریابی  
قیمت ثابت و پلکانی کالا  
تخفیف ثابت و پلکانی کالا  
سطوح قیمتی کالا (هشت سطح)  
بارکد نامحدود کالا  
ثبت ضمایم نامحدود دریافت و پرداخت  
امکان اتصال با دستگاه های پوز بانکی  
نمایش کالاهای تاریخ مصرف گذشته  
تعریف مشتریان اعتباری و نقدی  
تعریف شماره چک  

نسخه ۲430 هزار تومان

سفارش و خرید
تعریف اشخاص  
تعریف کالا  
تعريف بانک شرکت  
تعريف صندوق  
تعريف واحدهای اندازه گیری  
بانک اشخاص  
تعريف درآمد و هزينه  
فاکتور فروش  
برگشت از فروش  
فاکتور خريد  
برگشت از خريد  
پیش فاکتور  
تخفیف کلی فاکتور  
دريافت  
چک هاي دريافتي  
پرداخت  
چک هاي پرداختي  
انتقال حساب  
ترازنامه  
سند افتتاحیه  
صورت حساب سود و زیان  
کاردکس تعدادی کالا  
مانده کالا  
ماشین حساب  
رتبه بندی مشتریان  
ارسال گزارشات فصلی دارایی  
تعریف دو واحدی کالا  
تعریف کاربران  
محدودیت دسترسی کاربران  
تعریف چک های دریافتی اول دوره  
تعریف چک های پرداختی اول دوره  
پیش فاکتور  
تخفیف سطری فروش  
راس گیری چک  
گردش ریز حساب  
کاردکس ریالی  
دفترچه یادداشت  
تعریف دسته چک  
چاپ روی چک  
خدمات  
تعریف نامحدود انبار  
تعریف کد های حسابداری  
بارکد خوان  
چاپ بارکد  
مالیات بر ارزش  
گزارشات نموداری  
سود لحظه ای کالا  
لیست ورود کالا  
لیست خروج کالا  
ثبت ورود و خروج کارکنان  
ثبت حقوق  
طراحی فرم چاپ  
دفترچه اقساط  
تنظیم پوسته گرافیکی  
کالای سریالی  
تعریف واحد اندازه گیری متر مربع  
حواله بین انبار  
حد اعتباری اشخاص  
کالاهای زیر حد سفارش  
سیستم پیامک رسان  
حساب های شناور  
سند حسابداری عمومی  
سند اختتامیه  
دفاتر حسابداری  
تراز آزمایشی  
کاربرگ  
گارانتی  
مرکز هزینه  
سیستم بازاریابی  
قیمت ثابت و پلکانی کالا  
تخفیف ثابت و پلکانی کالا  
سطوح قیمتی کالا (هشت سطح)  
بارکد نامحدود کالا  
ثبت ضمایم نامحدود دریافت و پرداخت  
امکان اتصال با دستگاه های پوز بانکی  
نمایش کالاهای تاریخ مصرف گذشته  
تعریف مشتریان اعتباری و نقدی  
تعریف شماره چک  

نسخه ۲.۵490 هزار تومان

سفارش و خرید
تعریف اشخاص  
تعریف کالا  
تعريف بانک شرکت  
تعريف صندوق  
تعريف واحدهای اندازه گیری  
بانک اشخاص  
تعريف درآمد و هزينه  
فاکتور فروش  
برگشت از فروش  
فاکتور خريد  
برگشت از خريد  
پیش فاکتور  
تخفیف کلی فاکتور  
دريافت  
چک هاي دريافتي  
پرداخت  
چک هاي پرداختي  
انتقال حساب  
ترازنامه  
سند افتتاحیه  
صورت حساب سود و زیان  
کاردکس تعدادی کالا  
مانده کالا  
ماشین حساب  
رتبه بندی مشتریان  
ارسال گزارشات فصلی دارایی  
تعریف دو واحدی کالا  
تعریف کاربران  
محدودیت دسترسی کاربران  
تعریف چک های دریافتی اول دوره  
تعریف چک های پرداختی اول دوره  
پیش فاکتور  
تخفیف سطری فروش  
راس گیری چک  
گردش ریز حساب  
کاردکس ریالی  
دفترچه یادداشت  
تعریف دسته چک  
چاپ روی چک  
خدمات  
تعریف نامحدود انبار  
تعریف کد های حسابداری  
بارکد خوان  
چاپ بارکد  
مالیات بر ارزش  
گزارشات نموداری  
سود لحظه ای کالا  
لیست ورود کالا  
لیست خروج کالا  
ثبت ورود و خروج کارکنان  
ثبت حقوق  
طراحی فرم چاپ  
دفترچه اقساط  
تنظیم پوسته گرافیکی  
کالای سریالی  
تعریف واحد اندازه گیری متر مربع  
حواله بین انبار  
حد اعتباری اشخاص  
کالاهای زیر حد سفارش  
سیستم پیامک رسان  
حساب های شناور  
سند حسابداری عمومی  
سند اختتامیه  
دفاتر حسابداری  
تراز آزمایشی  
کاربرگ  
گارانتی  
مرکز هزینه  
سیستم بازاریابی  
قیمت ثابت و پلکانی کالا  
تخفیف ثابت و پلکانی کالا  
سطوح قیمتی کالا (هشت سطح)  
بارکد نامحدود کالا  
ثبت ضمایم نامحدود دریافت و پرداخت  
امکان اتصال با دستگاه های پوز بانکی  
نمایش کالاهای تاریخ مصرف گذشته  
تعریف مشتریان اعتباری و نقدی  
تعریف شماره چک  

نسخه ۴.۵790 هزار تومان

سفارش و خرید
تعریف اشخاص  
تعریف کالا  
تعريف بانک شرکت  
تعريف صندوق  
تعريف واحدهای اندازه گیری  
بانک اشخاص  
تعريف درآمد و هزينه  
فاکتور فروش  
برگشت از فروش  
فاکتور خريد  
برگشت از خريد  
پیش فاکتور  
تخفیف کلی فاکتور  
دريافت  
چک هاي دريافتي  
پرداخت  
چک هاي پرداختي  
انتقال حساب  
ترازنامه  
سند افتتاحیه  
صورت حساب سود و زیان  
کاردکس تعدادی کالا  
مانده کالا  
ماشین حساب  
رتبه بندی مشتریان  
ارسال گزارشات فصلی دارایی  
تعریف دو واحدی کالا  
تعریف کاربران  
محدودیت دسترسی کاربران  
تعریف چک های دریافتی اول دوره  
تعریف چک های پرداختی اول دوره  
پیش فاکتور  
تخفیف سطری فروش  
راس گیری چک  
گردش ریز حساب  
کاردکس ریالی  
دفترچه یادداشت  
تعریف دسته چک  
چاپ روی چک  
خدمات  
تعریف نامحدود انبار  
تعریف کد های حسابداری  
بارکد خوان  
چاپ بارکد  
مالیات بر ارزش  
گزارشات نموداری  
سود لحظه ای کالا  
لیست ورود کالا  
لیست خروج کالا  
ثبت ورود و خروج کارکنان  
ثبت حقوق  
طراحی فرم چاپ  
دفترچه اقساط  
تنظیم پوسته گرافیکی  
کالای سریالی  
تعریف واحد اندازه گیری متر مربع  
حواله بین انبار  
حد اعتباری اشخاص  
کالاهای زیر حد سفارش  
سیستم پیامک رسان  
حساب های شناور  
سند حسابداری عمومی  
سند اختتامیه  
دفاتر حسابداری  
تراز آزمایشی  
کاربرگ  
گارانتی  
مرکز هزینه  
سیستم بازاریابی  
قیمت ثابت و پلکانی کالا  
تخفیف ثابت و پلکانی کالا  
سطوح قیمتی کالا (هشت سطح)  
بارکد نامحدود کالا  
ثبت ضمایم نامحدود دریافت و پرداخت  
امکان اتصال با دستگاه های پوز بانکی  
نمایش کالاهای تاریخ مصرف گذشته  
تعریف مشتریان اعتباری و نقدی  
تعریف شماره چک  

برای آشنایی بیشتر با محیط نرم افزار حسابداری فروشگاهی و صندوق مکانیزه فروش فرامحاسب ، میتوانید تصاویر تهیه شده از رابط کاربری نرم افزار  را ملاحظه نمایید.